Packaging &

Shipment

Where does it come from?

Our packing and shipping services are integrated with quality since customer selects the product until the product has been shipped to customer by selected shipping channel. Therefore, customer does not have to worry about the safety of shipping. It also introduced a package of banking to the right and most effective. That is to allow customers to calculate the number of pieces packaged goods most per container.

บริการบรรจุและจัดส่งแบบครบวงจรอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ลูกค้าเลือกสินค้า จนถึงขั้นตอนการจัดส่งที่ลูกค้าเลือก โดยที่ลูกค้าไม่ต้องกังวลถึงความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้า อีกทั้งยังแนะนำการแพ็กกิ้งของให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด นั่นคือการคำนวณให้ลูกค้าสามารถบรรจุสินค้าได้จำนวนชิ้นมากที่สุดต่อหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์

Domestic / ในประเทศ

Our products are delivered across the country by truck. We provide a six-wheel truck and truck wheels with a butler service to the customer safely. (Shipping charges based on the distance and the size of the car). Shipping channel by mail and mass transit also be offered choices by us.

ในประเทศ - มีการจัดส่งทั่วประเทศโดยรถกระบะ รถบรรทุกหกล้อ และรถบรรทุกสิบล้อ พร้อมมีพนักงานคอยบริการจนถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย (คิดค่าจัดส่งตามระยะทางและขนาดของรถ) หรืออีกหนึ่งช่องทางการจัดส่งทางไปรษณีย์ และทางขนส่งมวลชน

attanakosin Ratcchaburi Pottery

International / ต่างประเทศ

International- We find a shipping company to portage the products for customers from our factory to ports around the world, according to customer requirements. The company provides shipping to leading customers of the port to foreign customers safely. If customers have already contacted the shipping company, it can work with the customer to contact them as well.

ต่างประเทศ - หาบริษัทที่จัดส่งสินค้า ตั้งแต่โรงงานไปยังท่าเรือทั่วโลกตามที่ลูกค้าต้องการ จัดหาบริษัท shipping ให้ลูกค้า ที่นำของจากท่าเรือต่างประเทศไปถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย หรือหากลูกค้ามีบริษัท shipping ที่ติดต่อไว้แล้ว ก็สามารถทำงานร่วมกับบริษัทที่ลูกค้าติดต่อไว้แล้วด้วยเช่นกัน

attanakosin Ratcchaburi Pottery

Rattanakosin Ratchaburi Pottery

Rattanakosin Ratchaburi Pottery
124 Moo4, Petkasem Road,
Koakmor, Muang Rat Buri,
Ratchaburi 70000
Thailand

โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ ๑ 124 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม, โคกหม้อ, จังหวัดราชบุรี 70000้

attanakosin Ratcchaburi Pottery